buyuk kalcaları seviyorum

Sevgili bayanlar bir süredir bu hikaye sitesi üzerinden sizlerle baz an lar m arzular m Escort Eryaman ihtiraslar m ve dü lerimi payla yorum Önceki hikayelerimi okuyanlar n z bilirler tombul i man bir kad n n ne denli seksi bir vucudunun olabildi ini ve di er Eryaman Escort tüm insanlar gibi seks ya ayabildiklerini hatta daha da ileri bir haz alabildiklerini sizde fark etmi sinizdir ben bir erkek olarak kad nda arad m özellik kalçalar n n basenlerinin Ankara Escort geni olmas bu ne kadar fazla olursa o kadar daha seksi bir görünüm ortaya ç kar yor kal n kacaklar arkaya do ru ç km bir popo etli bir vucut Escort Bayan kad n tamamlayan unsurlar n ba nda geliyor ne yaz k ki kad nlar m z bunlar n güzelliklerini bozdu unu dü ünüyorlar ve mutsuz bir hayat geçiriyorlar asl nda Eryaman Escort Bayan bunun alt nda yatan esas sebep yine erkeklerden kaynaklan yor çünkü erkeklerin ço u i man bir kad n n güzel olmad n onlara hissettiriyor dolay s yla da kad nlar fiziksel görünü lerinden dolay depresyona giriyorlar Oysa ki bu dünyada sizinde di er insanlar gibi baz ihtiyaçlar n z hisleriniz ve istekleriniz olacakt r yani onlar kadar bu dünyadaki her eyden yararlanma hakk na sahipsiniz sizi bir kenara itmelerine izin vermeyin çünkü herkesin bir ya am var ve bu ya am h zla ilerliyor sizin o karma k duygularla geçirdi iniz hayat n z bir daha geri gelmeyecek ve sonra istesenizde kaç rd n z ve ya amad n z baz duygular öylece geçmi e gömülüp gidecektir Sizin de sizi seven sizden ho lanan insanlarla birlikte olman z ve dünyan n sizin içinde döndü ünü hissetmeniz ve hissettirmeniz taraf n zdan do ruca yap lm bir hareket olacakt r Yani hayat n zda görünümünüzü seven ondan ho lanan ve ona sahip oldu unuz için kendiniz taraf ndan da mutluluk hissine sahip olabilece iniz insanlarla çevrili bir çevre edinin sizin mutlu olman z engelleyen tüm insanlarla daha az görü ün ve sizi mutsuz etmelerine izin vermeyin imdi hikayeme geçeyim Bir kad n onunla ayn odada birlikteyim ben ve o var ba ka kimse yok birlikte geçirece iniz bir gece var önünüzde onu öylesine arzuluyorum ki vucudumda ona bakt kça ate lenmeler oluyor ona yakla yorum o kadar yak n ki nefesini yüzümde hissedebiliyorum art k beline kollar m sar p onu kucakl yorum ve dudaklar ndan öpüyorum boynunun altlar n kulak memelerini koklayarak emiyorum adeta sonra onu soymaya ba l yorum elbiselerini bir bir ç kard kça o muhte em vucudu ortaya ç k yor geni bir kalças var poposu harika dar elbiselerinden serbest kalan kalçalar kendini serbest bulunca etrafa do ru tüm ihti am yla kendini b rak p tam bir görsellik sunuyor ellerimle poposunu ok uyorum o kadar diri bir vucut ki ona elimi bast rd kça a a a yukar kalçalar oynuyor etli vucuduna sar ld mda pürüzsüz cildini ok arken yumu akl kar s nda adeta sikim yerinden f rlayacakm gibi i te benim kad n m bu ver onu bana art k dercesine onu istiyor kendimi ona do ru bast rmaktan alam yorum vucudunun her yerini emiyorum ok uyorum hatta yal yorum bacaklar na do ru iniyorum kal n bacaklar n bir taraftan ellerimle ok uyor di er taraftan dudaklar mla ve dilimle emiyorum baca n n iç k s mlar n ve dizinin arkas n bald rlar n emiyorum öyle çok haz al yorki kad n m gözlerini kapatm kendini sadece bana b rakm bulutlar n üzerinde bo lukta uçarcas na bir duygu seline kap lm gidiyor Bacaklar ndan yukar do ru ç k yorum zevk ve ihtirastan sulanm am na geldi imde ate gibi yand n dudaklar aras ndan hafifçe sular n geldi ini görüyorum dilimi ona dokundurdu umda kalças n birden zevkten hafifçe geri çekiyor ve ohhh diye bir ses ç k veriyor a z ndan sonra am n yalamaya devam ediyorum am n n etli dudaklar n ellerimle aralay p içine do ru dilimi iyice sokuyorum bu arada kalçalar n hafif hafif ileri geri hareket ettiriyor elleri ile kafam tutup iyice am na bast r yor am ndaki s cakl dilimle bile hissedebiliyorum içindeki ate beni dahada azd r yor Yukar do ru bakt mda memelerinin uçlar n n parmak gibi dim dik oldu unu görüyorum sonra karn n yalayarak göbek deli ini oradanda memelerine do ru geliyorum Memelerinin uçlar n hafifçe s r yorum a z m n içinde uçlar n dilimle iyice tahrik ediyor ve onu azd r yorum erke im hadi al kad n n içime gir sok am ma bo al içime diyor bir taraftan o muhte em kalçalar n bana do ru bast r yor ve bacaklar ile de beni sar yor sonra boynunun altlar n ve kulak memelerini emiyorum ellerimide gö üslerinde dola t r yor onlar ok uyorum sonra sikimi am na do ru hafifçe sokup bir iki git gel yapt ktan sonra sonuna kadar bast r yorum o tombi kad n m alt mda nefesleri birbirine yeti miyor ohhh ohhhhh demekten ikimizde o kadar çok zevk al yoruz ki birbirimizin vucudunu ellerimizle fark nda olmadan s k yoruz ve di leri ilede benim boynumun alt n hafifçe s r yor biraz bu pozisyonda sevi tikten sonra onu ellerinin ve dizlerinin üzerinde domalt p arkas ndan kalçalar ndan tutup am na sokuyorum o büyük kalçalar önümde öyle güzel duruyorki kendimi ona bast rmaktan alam yorum bu bir insan n ya ayabilece i en büyük zevk olmal kad n m önümde benim bir parçam gibi adeta tek parça haline gelmi olarak devam et erke im diyerek kalças n bana do ru bast r yor sonra git gide daha çok h zlan yoruz sokup ç kard kça kalças n n benim vucuduma çarpmas ndan dolay sesler geliyor onun ahhh ahhhh sesleri ile birle ince daha fazla dayanam yorum ve içine menilerimi bo alt yorum benim bo alma s ras ndaki sert bast r lar mla o da orgazm oluyor ve yata m zda ç plak olarak birbirimize sar l p uyuyoruz Bana sorsalar i man bir kad n hiçbir eye de i mem 10 manken bile olsa bir tarafta çünkü seks için en iyisi i man bir kad nla birlikte olmakt r Sevgili bayanlar böyle bir ili ki için her zaman haz r m sizde yanl z ve mutsuz hissediyorsan z kendinizi hadi birlikte hayat n tad n ç karal m ya n z yada durumunuz hiç önemli de il çünkü seks her eyi çözer mesafeler ve sorunlar ortadan kalkar gizlilik çok önemli sadece sen ve ben olal m tüm kad nlar mutlu olmay hak ederler sizi seviyorum msn adresim alfa8xxx siz ve ben gizli olmak art ile her türlü ili ki için görü ebilirsiniz Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz 00 237 800 00 66

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir