buyuk kalcaları seviyorum

Sevgili bayanlar bir süredir bu hikaye sitesi üzerinden sizlerle baz? an?lar?m?, arzular?m?, ihtiraslar?m? ve dü?lerimi payla??yorum. Önceki hikayelerimi okuyanlar?n?z bilirler tombul, ?i?man bir kad?n?n ne denli seksi bir vucudunun olabildi?ini ve di?er tüm insanlar gibi seks ya?ayabildiklerini hatta daha da ileri bir haz alabildiklerini sizde fark etmi?sinizdir ben bir erkek olarak kad?nda arad???m özellik kalçalar?n?n, basenlerinin geni? olmas? bu ne kadar fazla olursa o kadar daha seksi bir görünüm ortaya ç?kar?yor kal?n kacaklar arkaya do?ru ç?km?? bir popo etli bir vucut kad?n? tamamlayan unsurlar?n ba??nda geliyor. ne yaz?k ki kad?nlar?m?z bunlar?n güzelliklerini bozdu?unu dü?ünüyorlar ve mutsuz bir hayat geçiriyorlar asl?nda bunun alt?nda yatan esas sebep yine erkeklerden kaynaklan?yor çünkü erkeklerin ço?u ?i?man bir kad?n?n güzel olmad???n? onlara hissettiriyor dolay?s?yla da kad?nlar fiziksel görünü?lerinden dolay? depresyona giriyorlar. Oysa ki bu dünyada sizinde di?er insanlar gibi baz? ihtiyaçlar?n?z, hisleriniz ve istekleriniz olacakt?r yani onlar kadar bu dünyadaki her ?eyden yararlanma hakk?na sahipsiniz, sizi bir kenara itmelerine izin vermeyin çünkü herkesin bir ya?am? var ve bu ya?am h?zla ilerliyor sizin o karma??k duygularla geçirdi?iniz hayat?n?z bir daha geri gelmeyecek ve sonra istesenizde kaç?rd???n?z ve ya?amad???n?z baz? duygular öylece geçmi?e gömülüp gidecektir. Sizin de, sizi seven, sizden ho?lanan insanlarla birlikte olman?z ve dünyan?n sizin içinde döndü?ünü hissetmeniz ve hissettirmeniz taraf?n?zdan do?ruca yap?lm?? bir hareket olacakt?r. Yani hayat?n?zda görünümünüzü seven ondan ho?lanan ve ona sahip oldu?unuz için kendiniz taraf?ndan da mutluluk hissine sahip olabilece?iniz insanlarla çevrili bir çevre edinin sizin mutlu olman?z? engelleyen tüm insanlarla daha az görü?ün ve sizi mutsuz etmelerine izin vermeyin.?imdi hikayeme geçeyim Bir kad?n onunla ayn? odada birlikteyim ben ve o var ba?ka kimse yok birlikte geçirece?iniz bir gece var önünüzde onu öylesine arzuluyorum ki vucudumda ona bakt?kça ate?lenmeler oluyor ona yakla??yorum o kadar yak?n ki nefesini yüzümde hissedebiliyorum art?k beline kollar?m? sar?p onu kucakl?yorum ve dudaklar?ndan öpüyorum boynunun altlar?n? kulak memelerini koklayarak emiyorum adeta, sonra onu soymaya ba?l?yorum elbiselerini bir bir ç?kard?kça o muhte?em vucudu ortaya ç?k?yor geni? bir kalças? var poposu harika dar elbiselerinden serbest kalan kalçalar kendini serbest bulunca etrafa do?ru tüm ihti?am?yla kendini b?rak?p tam bir görsellik sunuyor ellerimle poposunu ok?uyorum o kadar diri bir vucut ki ona elimi bast?rd?kça a?a?a yukar? kalçalar? oynuyor etli vucuduna sar?ld???mda pürüzsüz cildini ok?arken yumu?akl??? kar??s?nda adeta sikim yerinden f?rlayacakm?? gibi i?te benim kad?n?m bu ver onu bana art?k dercesine onu istiyor kendimi ona do?ru bast?rmaktan alam?yorum, vucudunun her yerini emiyorum ok?uyorum hatta yal?yorum bacaklar?na do?ru iniyorum kal?n bacaklar?n? bir taraftan ellerimle ok?uyor di?er taraftan dudaklar?mla ve dilimle emiyorum baca??n?n iç k?s?mlar?n? ve dizinin arkas?n? bald?rlar?n? emiyorum, öyle çok haz al?yorki kad?n?m gözlerini kapatm?? kendini sadece bana b?rakm?? bulutlar?n üzerinde bo?lukta uçarcas?na bir duygu seline kap?lm?? gidiyor. Bacaklar?ndan yukar? do?ru ç?k?yorum zevk ve ihtirastan sulanm?? am?na geldi?imde ate? gibi yand???n? dudaklar? aras?ndan hafifçe sular?n geldi?ini görüyorum dilimi ona dokundurdu?umda kalças?n? birden zevkten hafifçe geri çekiyor ve ohhh diye bir ses ç?k?veriyor a?z?ndan sonra am?n? yalamaya devam ediyorum am?n?n etli dudaklar?n? ellerimle aralay?p içine do?ru dilimi iyice sokuyorum bu arada kalçalar?n? hafif hafif ileri geri hareket ettiriyor elleri ile kafam? tutup iyice am?na bast?r?yor am?ndaki s?cakl??? dilimle bile hissedebiliyorum içindeki ate? beni dahada azd?r?yor. Yukar? do?ru bakt???mda memelerinin uçlar?n?n parmak gibi dim dik oldu?unu görüyorum sonra karn?n? yalayarak göbek deli?ini oradanda memelerine do?ru geliyorum.Memelerinin uçlar?n? hafifçe ?s?r?yorum a?z?m?n içinde uçlar?n? dilimle iyice tahrik ediyor ve onu azd?r?yorum erke?im hadi al kad?n?n? içime gir sok am?ma, bo?al içime diyor bir taraftan o muhte?em kalçalar?n? bana do?ru bast?r?yor ve bacaklar? ile de beni sar?yor sonra boynunun altlar?n? ve kulak memelerini emiyorum ellerimide gö?üslerinde dola?t?r?yor onlar? ok?uyorum sonra sikimi am?na do?ru hafifçe sokup bir iki git gel yapt?ktan sonra sonuna kadar bast?r?yorum o tombi? kad?n?m alt?mda nefesleri birbirine yeti?miyor ohhh ohhhhh demekten ikimizde o kadar çok zevk al?yoruz ki birbirimizin vucudunu ellerimizle fark?nda olmadan s?k?yoruz ve di?leri ilede benim boynumun alt?n? hafifçe ?s?r?yor biraz bu pozisyonda sevi?tikten sonra onu ellerinin ve dizlerinin üzerinde domalt?p arkas?ndan kalçalar?ndan tutup am?na sokuyorum o büyük kalçalar önümde öyle güzel duruyorki kendimi ona bast?rmaktan alam?yorum bu bir insan?n ya?ayabilece?i en büyük zevk olmal? kad?n?m önümde benim bir parçam gibi adeta tek parça haline gelmi? olarak devam et erke?im diyerek kalças?n? bana do?ru bast?r?yor sonra git gide daha çok h?zlan?yoruz sokup ç?kard?kça kalças?n?n benim vucuduma çarpmas?ndan dolay? sesler geliyor onun ahhh ahhhh sesleri ile birle?ince daha fazla dayanam?yorum ve içine menilerimi bo?alt?yorum benim bo?alma s?ras?ndaki sert bast?r??lar?mla o da orgazm oluyor ve yata??m?zda ç?plak olarak birbirimize sar?l?p uyuyoruz. Bana sorsalar ?i?man bir kad?n? hiçbir ?eye de?i?mem 10 manken bile olsa bir tarafta çünkü seks için en iyisi ?i?man bir kad?nla birlikte olmakt?r .Sevgili bayanlar böyle bir ili?ki için her zaman haz?r?m sizde yanl?z ve mutsuz hissediyorsan?z kendinizi hadi birlikte hayat?n tad?n? ç?karal?m ya??n?z yada durumunuz hiç önemli de?il çünkü seks her?eyi çözer mesafeler ve sorunlar ortadan kalkar gizlilik çok önemli sadece sen ve ben olal?m. tüm kad?nlar mutlu olmay? hak ederler sizi seviyorum msn adresim alfa8xxx********** siz ve ben gizli olmak ?art? ile her türlü ili?ki için görü?ebilirsiniz…
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir