sexi yapan bilir okuyun

Merhaba arkadaş lar ben mithat yani 38 yaş ı nda tipik bir aklrep burcuyum daha Escort bayan oncekı anı malrı mı okuyanlar bilir iş yerı mde sü reklı msn nem acı k ve chat yaparı m iş lerı mı n elverdı gı kadar ve acı ksö zlü Bayan escort samı mı biri oldugumdan kemkumude sevmedı gı mden tanı ş tı gı m bayan arkadaş ları bir an ö nce tanı mak yudum yudum yaş ayı p ruhunu bedenı nı Escort keş fetmek ı sterı m ve bunu ı lk cumlelerı mde belı rttı gı mden dolayı coguna ı tı cı gelı r veya yanlı ş anlaş ı rı m her kesı mede saygı duyarı m benı boyle kabul edenı ı se amuda kalkmadan beklerı m sizle aklı ma gelen ve bunun dogrulugunu defalarca yaş ayarak ogrendı gı m bir gercegı fı kra anlatarak baş lı yacam lise son sı nı f ogrencı lerı nı n bede dersı nde hava yagmurlu oldugu ı cı n beden hocası kı zları sı z koprı dora cı kı n bı z erkelerle ders yapacagı z demı ş ve erkek hoca anatomı den baş lamı ş anlatmaya ve konuyu getı rmı ş cı nzeluzuvlara ve ş unu demı ş bakı n cocuklar ı nsanı n agzı yla cı nsel organı orantı lı dı r yan agzı buyuk erkegı n penı sı de buyuk olur kucuk ı se penı sı de kucuktur aynı oranlar bayanlardada gecerlı dı r yanı agzı buyuk bayanı n vacı nası da buyuk olur kucuk olanı n vajinası da kucuk olur ama bu arada meraklı bı r kı z acaba ogretmen ne konuş uyor bunlarla diye kapı ya kulagı nı dayamı ş pü r dikkat dı nlı yormuş o sı rada zı l calmı ş ve ogrenclerden bı rı kapı yı koş arak acı nca kı z pat dı ye cocgun uzerı ne dü ş mü ş ve hemen kı z dudakalrı nı buzeerek agzı nı ufaltarak ö gretmen ne dedı ö gretmen ne dedı derken cocukta agzı nı olabı ldı gı nce acarak heç ç ç ç ç ç demı ş saadete gelecek olursak vallahı benı m agzı m cok buyuk degı l iş yerı me gelen mü ş terı den bı rı olan isim esma olsun esma ı le sureklı konuş urduk ne zaman gelse sen ş u bilgisayarı n baş ı nda oleceeksı n birgun falan der takı lı rdı bende ona napı mm belkı cı lgı n ve zevklı bı r hatun kartş ı ma cı kar dedı gı mde evet senı nle tanı ş acak hatun cı lgı n olmalı gercekten ama zevklı yonu tartı ş ı lı r dedı gı nde bende ona nı ye dedı gı mde vcallahı okadarda cok arzulancaka kadar yakı ş ı klı degı lsı n dedı bende yakı ş ı klı gı mdan bahsetmedı mjkı yaş ayacaklaı rmı zı kasdettı m dedı gı mde neyse bu konuya fazla girmeyelı m benı aş ar dedı bu arada esma 27 yaş ı nda 1 65 boyları nda ama kı losu kesı nlı kle 53 esmer tenlı 95 60 80 olcuı lerı nde anlı yacagı nı z bı raz zayı f etlı ve agzı yapı sı buyuk bı r hatun ve benı m iş yerı mı n kartı nı ı stedı ve gitti aradan ı kı gun gectı ve msn neme bı rı baglanmak ı stedı gı nde baktı mkı bayan rumuzlu ve kabul ettı m baş aldı k sohbete tek sö yledı gı yalan pendı kte oturmakla bı rde bana kendı sı nı tanı tmak oldu ve konuyu ben sexe getı rdı gı mde yaş ı mdan dolayı sen yarı da kalı rsı n yaş lı sı n falan derken bende zamne yanı mlenyum genclerı ne benzemem yaş amadan buna kara verme desemde esma bana sureklı neler yaparsı n kaç kez yapartsı n nası l yapartsı n gibilerı nden soru soruyor bende anlatmak degı l yaş atmak ı sterı m deı dı gı mde pekı karş ı na tanı dı k biri cı ksa ne yaparsı n dedı gı nde bende arzularsam yı ne yaş arı m deı dm resmı nı gö rmek ı stedı gı mde cafeden baglandı gı nı resmı nı n olmadı gı nı sö yledı cam olması na ragmen cam acmadı ve ogun sohbetı mı z oyle bititi benı m kafamda bı n tane tı lkı dolaş maya baş ladı cunkı yazı ları ndan benı tanı dı gı kesı n bellı ı dı ama ben onun kı m oldugunu ogrenememiş tim ertesı gun yı ne aynı saate yanı saat 4 de yı ne baglandı ve yı ne sohbet ettı k ama bana kendı nı gö stermedı ve fantazilerı mı zden bahsedı p durduk ben ı yı ce kudurmuş tum bu hatun kı m dı ye ve acı k vermı yordu ve en son cumlem ş u oldu madem benı tanı yorsun ve madem bu kadar arzu dolusun hergun saat 4 de burada buluş acagı mı z neden realde buluş up senı keş fetmemden kacı yorsun neden gerceklerı yaş amaktan cekı nı yorsun dedı gı mde sana ne kadar guvenebilirim dedı bende tanı dı gı n kadarı yeterlı degı lmı dedı m bı lmı yorum ya hem cekı nı yor hemde senden utanı yorum ş u an dedı gı nde bende bak bebegı m sana ş u kadarı nı sö ylü m seı tanı mak ve yaş amak ı sterı m ve ş una emı n olkı am slak bı r adam degı lı m baş ı mı agrı tacak bir olayı n ı cı nede asla ve asla girmem helede tanı dı gı m bir ı nsanla asla ve asla sorun yaş mak ı stemem eger yaş adı kları mı za saygı duyup ve bı tmesı gerektı gı an bı tı rı p ve normal bı r yaş antı mı z olacagı na ı nanı yorsan ben buradayı m ama bu konuda tereddutlerı n varsa ben senı alı koymum dedı gı mde vavvvvvvvv pekı ya sen bana baglanı rsan dedı bende ş u ana kadar hiç bir ana oyle bir hatun dogurmamı ş veya karş ı ma cı kmadı dedı gı mde bak sana unutamı yacagı n anlar yaş atı rsam bana aş ı k olurrsun dedı bende hiç sanmam dedı m bana yarı n kaç ta musaı t olursun dedı bende ne zaman ı stersen dedı m nereye gidecegı z dedı ben ev otel dedı m senı n ev olmaz aslı da benı m evde musaı t ama senı cagı ramam dedı bende otel dedı m ev bulamazmı sı n dedı bakarı m dedı m pekı yarı ı n senı 12 de arı yacam yok uok buradan yazı ş ı rı z dedı bı r sonrakı gun yanı ı kı gun once 27 09 2005 Salı gunu msn yı actı gı mda 2 adet email vardı mve esma baglı ı dı emaillerde ondan gelmı ş tı berdesı n diyordu saat daha 11 ı gö sterı yordu mrh lardan sonra ee eyaptı n yer konusunu dedı gı nde otele gidelı m dedı m yaa ev ayarla dedı benı m eve gidelı m musaı t dedı m yaa rahatsı z olurum orada dedı bende 5 dakı ka musade istedı m ve bı r arkadaş a tel actı m olmaz dedı bı r bayan ark tel actı m manyakmı sn sen desede ı kna ettı m ve esmaya bomantı de yer dedı m tamam dedı ve bomantı karaklounun onunde buluş maya karar verdı k tam 35 dakı ka sonra oraya vardı gı mda kı mse yoktu beklerken tanı dı gı m bir simayı gelı rken gö rdü m acaba omu falan derken baktı mkı gulerek bana dogru gelı yor o an gercekten ş ok oldum ve sessı zce yurmeye arkadaş ı mı n evı ne dogru giderken kı mı n evı falandiye sohbete baş ladı bende bayan ark dedı gı mde onunlada yattı nmı dedı hayı r sadece ark dedı gı mde bende buna ı nanı m oylemı dedı evet dedı m ama pek ı nanmadı ama gercektenmde sadece arkadaş ı m o kı ş ı kapı yı bı ze actı ve ben cı kı yorum saat 6 da gı tmı ş olun dedı bı zı m tam 5 5 saatı mı z vardı salonadogur giderken bana murat bak yatak odası burada hadı buraya dedı ve bu arada esmanı n arkası ndan dogru kolları mı gö gü slerı e dogru uzatarak yapı ş mamla dur murat soyunalı m dedı bı arktı m ve ı kı mzde soyunmaya baş ladı k o an o ı ncecı k bel ı rı ve diri gö sü ler ufacı k kalcası benı delı rtmı ş tı yataga uzerı nde sadece leopar desenlı tangası yla uzandı bende yanı na uzanı p kulak memesı nı bpoynunu dudakalrı nı opmeye baş ladı gı mda elı mlede tangası nı uzerı nden amı nı okş maya baş ladı gı mda tertemı z yaptgı nı hı ssettı m o an benı kafamdan tutup kendı ne dogur cekı p dilile agzı mı n ı cı nde oyle bir dans ediyor dudakalrı mı emı yordukı mukemmel bir sex yaş ı yacagı mı z mujdelı yordu adetadudakalrı ndan kurtulup gö gü slerı en dö gegı ne boynuna ı kı ü ç tur atarken parmakları m vı cı k vı cı k olmuş am dudakalrı nı n arası nda ı cerı kayı yordu esma o ı ncecı k narı n bedenı yle kı vranmaya baş almı ş tuttugu yere adeta tı rnakları nı gecı rı yo arada nnası l benı begendı nmı dı yordu bacak arası nda yerı mı aslı p tangası nı sı yı rdı gı mda esmanı n amı carş af gibi acı lmı ş ı slaklı gı ı le ortadaydı egilip ufak dı l darebelrı ı le atdı na bakarken o mı s koku ve tata ı le oyle bir yumuldumkı esmada baş ı mı ı yı ce bastı rı yor ı hhh ı hhh derken kalcası yatakta dans ediyordu ama daha ı cı ne bile girmeden acı ldı kca acı olan uzun yarı gı nı n bu kadar ortaya cı kması ı kı elı nle araladı gı mı am dudakları nı n duvarları nı yalarken adeta esmanı n delı gı genı ş lemı ş tı dudakalrı mı n arası na aldı gı m emmemye baş ladı ı gm klitorı sı ı se nohut gibi olmuş esma hadiiii hadiiii sokkkk sokkkk dilini sok yaragı nı sokkk hadı ı ı ı derknen esma dayanamadı ve resmen dı ş arı boş alı rcası na boş aldı esamnaı n gö zleı r kaymı ş baş ı mı okş amaya devam ediyordu tekarar yalş amaya koyuldum ve o an ellerı mı gö gü slerı ne uztı p gö gü s ucları nı ezmeye baş ladı m esma elı mı n tekı nı agzı na gö tü rü p parmakları mı ememeya baş ladı ı gı nda esma alltat ı ken ben esmanı n uzerı ne yaragı mı agzı na verecek ş ekı lde uzandı m ve amı nı yalmaya devam ederken esma taş akları mı emı yor yaragı mı emı yor sı vazlı yor hadı ı bunu ı cme sokk hadı ı ı dı yordukı bende dyanacak gü ce saqhı p degı ldı m dizlerı mı n uzerı nde dururken bacakarı nı yukarı kaldı rı ken actı m ve yaragı mı amı nı n dudakalrı nı n arsı ana surtmeya baş ladı m esma hadı ı ı ı derken elı yle amı nı usten okş uyor o an elı ne degen yaragı mı yakalyı p delı gı e sokmaya calı ş ı yordu ve ben ı cı ne girerken sankı esmayı 3 4 kez sı ktı mde amı folloş olmuş gibi rahatca girmö ı ş tı m ama buna ragmen esma ahhh ahhhhhhha ahhhahh diye ı nlemeya baş adı ben uzerı e abanarak 3 4 dakı ka git gel yaptı gı mda boş alma anı m gelmı ş dı ş arı cı kartı gö gü slerı ne gö begı ne boş ladı m daha sonra sö yledi o ankı ahhh ahhh amö ı a kodugum harı kaydı nn fahı ş em diye kı sk ve yuksek ses ı le kouş mam hayvanı ymı ş osı rada yanı na uzandı gı mda kalp atı ş ları mı z odaya hakı mdı kafamı yan cevirip baktı gı mda ı kı zmı zde gö zlerı mı zle gü ldü k o an esma yanagı ma bir opü ç ü k kondurdu ve bası nı gö gsume koyup bı raz durduktan sonra duş almaya gitti duş tan gelı p sende terlkedı n hadı duş a dedı ve ben duş alı p geldı gı mde esma uyumak uzeryedı ona oylece sarı lı p okş amaya baş ladı gı mda kalcaları na surten yaragı m uyanmaya baş almı ş esma elı nı uzatı p okş maya baş ladı ve ben sı rt ustu yatarken esma kalkı po yaragı mı agzı na almı ş elı ylede alttan sı vazlı yor agzı ndan cı kartı p dı lı yle kafası nda gö vdesı nde doş alı yor tekrar agzı na lı yordukı bı rden agzı ma oturup sende bunu yala dedı ve hafif gü lmeyle egilip tekarra yaragı mı yalamaya baş ladı ataş akları mı arası ra avuç layı p hafiften canı mı yakı yordu ama mukememl bı r oral sex yapı yordu bende onu yalmaya dilimi sertleş tı rı p ı cı ne giriyordumkı esma agzı ma resmen oturdu ve kalcası nı kı vı rrak sankı dı lı mı tammamen ı cı nde ı stı yordu benı nefessı z bı rakmı ş amsuyu tamamaen agı zmda ı dı elelrı mle kalcası ndan hafif kaldı rarak yalamaya baş aldı gı mda esma elı yle yaragı mı sadece sı vazlı yor ı hhh ı hhh ahhh aı hhahh diye ı nlı yordun ve agzı mdan kalkarak ayakalrı nı dı zlerı me basarak sı rtı bana dö nuk yaragı mı ı cı ne almı ş ve zı plamaya baş lamı ş tı bir ara elı nı n tekı nı destek almak ı ı cn gö gsume dayandı o an canı mı yakyı tı rnaalrı yla ve ben kolunu cektı gı mde sı rt ustu uzerı me dü ş tü o an sacları ndan kurtardı gı m ensesı nı opmeye ı sı rmaya baş ladı m ve gö gü slerı nı resmen yoguruyorsdum esma elı mden kurtularak yatagı n uzerı nde domaldı bendse yerı mı aldı m ev o ı nceeı k belı ndn kavrayı p hı zlı bir biç imde amı nı dö vmeye baş aldı ı gmda esma ohhh ohhh ohhh evettt evevtt ohhh ohhh ohh ditor benı m sert darbelerı m devam ediyorduku esma resmen yı gı ldı domalma pozı syonunda ben gitrrip cı kmaya devam ettı m ama esmada ses soluk yoktu ı kı dakı ka sonra esma kendı ne gelmı ş ş ş harı ı kası nnn ohhhh ohhh demeye baş lamı ş tı ben ı cı nden cı kı p esma oyle domalmı ş ken amı n gö tü nü yalamaya devam ettı m dogum yapmamı ş bir hatunun amı nı n bu kadar acı lfı gı nı hiç gö rmeiş tim ama bu kadar genı ş olması na ragmen muthı ş zevk alı yordu ben yalarken murat hadı ı sokkk hadiii benı yataga gö mmeye devam et hadı demesı yle ben yatakta ayaga kalkı p dı zş erı mı kı rarak esmanı n amı na ü sten dogru gı rmeye baş aldı gı mda esmayı cokmesı n diye adeta elı mle havada tutuyordum esma ygö gü slerı ne kadar yataga yapı ş mı ş zor nefes alı yor murrtatt yavaş ş yavaş ş ş ahhh ahha yavaş ş drkeneben sert giriş lerı me devam ediyordumbu ş ekı lde en az 15 dakı ka becerdı m esmayı esma ara sı ra bö gü rü yor arası ra aglmaklı oluyor du benı m takkatı m kalmamı ş tı kı poz degı ş tı rmek ı cı n ı cı nden cı ktı m esmanı n o sı rada esma aragı mı alı p ememsı yle sankı yaragı mı n kafası uyuş ur gibi agzı nda duramaz o zevke dayanamaz olmuş tum ve fı ş kı rı rken resmen feryat edecektı m esma ı natla yaragı mı yalamaya ı cı nde ne var ne yoksa emmeye devam ediyordu ı nannı n o an kalbı mö duacak sandı m o an oyle uzandı k esmada bende uykuya kalmı ş ı z ben uynadı m baktı msaat 4 15 esmayı okş amaya yalamaya baş ladı m esma murat ne olur yere ı nan dudakalrı sı zlı yor canı m yanerken ı stemme ı stemı yerekte yapı ncada zevk almam dedı gı nde ben dı nlemedı m yalamaya devam ettı m ama ufleyerek yaladı mkı acı sı dı nsı n diye o ı stemı yen esma kucagı ma oyle bir oturdu baş ı mı gö gü slerı n bastı rrak uzerı mde oyle bir zı plmaaya baş aldı kı re4semen apartman ayaga kalkacak dı ye korktum 25 dakı ka ı ı cnde pozı syon degı ş tı rmeden bu ş ekı lde seviş irken sanı rm esma 3 4 kez orgazm olmuş tur ben gelecegı m an esma uzerı mden zor kalktı ve sı vazlı yarak benı ı yı ce boş alttı duş umuzu alı p cı ktı k ferı donerken onu bir durak kala ı ndı rdı m ama malesefkı daysı nı n oglu arabayla yanı mı zdan gecerken gö rmuş ve ş erefsı z laf yapmı ş esma ı kı gundur sadece tel acı p mukmemel seviş memı zı n tadı damagı mda diyor benı arzuladı gı nı sö yluyor bende sneı arzuluyorum esmammmm harı kası n bebegı mmm hepı nı ze yaş am boyu orghazm dolu anlar dilerim samı mı olun oz guvenı ı z yerı nde olsun mutlu anlar sı zlerin olsun ama benı mle olsun ç ok harikaydı olgun bayanlar ç ocuğ u olmuyan bayanlar ekleyin msnmi Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz 00 237 800 00 66

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir